Bądź na bieżąco z obsługą komunalną w Twojej okolicy
Odbieraj powiadomienia z aktualnym harmonogramem wywozu odpadów w Twojej okolicy oraz dbaj o jej czystość.POBIERZ Dowiedz się więcej
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument reguluje Politykę prywatności aplikacji „Moje Odpady” przeznaczonej do użytku na urządzeniach mobilnych (zwana dalej Aplikacją) i stanowi integralną część regulaminu Aplikacji. Waste24 Sp. z o.o. (zwany dalej Usługodawcą) dochowuje wszelkiej należytej staranności w celu poszanowania prywatności Użytkowników Aplikacji.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników aplikacji mobilnej „Moje Odpady” jest Waste24 Spółka z o.o. , Dworcowa 51-53/27, 86-300 Grudziądz, NIP: 8762496831, REGON: 389473530, KRS: 0000911600

Dane osobowe

Użytkowników korzystających z aplikacji mobilnej „Moje Odpady”” prosimy o dobrowolne podanie danych osobowych. Administrator przetwarza pozyskane dane na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. Dane zostają zebrane w szczególności w celu realizacji umowy oraz świadczenia usług na rzecz osób których dotyczą.

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników aplikacji mobilnej „Moje Odpady” w następujących zbiorach:

Nazwa zbioru Zakres przetwarzanych danych Cel przetwarzania
Zbiór danych osobowych Użytkowników • adres e-mail
• adres IP
Realizacja umowy zawartej z Użytkownikiem.
Zbiór danych osobowych Użytkowników, którzy złożyli reklamacje • imię i nazwisko
• numer telefonu
• adres e-mail
• adres IP
• numer reklamacji
Prowadzenie postępowań związanych z reklamacją.
Zbiór danych osób, które wystawiły opinie o udostępnionej Aplikacji • imię i nazwisko Umożliwienie Użytkownikom wystawienie opinii dotyczących świadczonych usług.


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być cofnięta w każdej chwili. Administrator danych osobowych dochowuje szczególnej i należytej staranności w celu ochrony praw Użytkowników, których dane podlegają przetwarzaniu, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:

• przetwarzane zgodnie z prawem,
• zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie i zgodnych z prawem celów,
• nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,
• merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
• odpowiednio zabezpieczone,
• przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Administrator danych osobowych zastrzega, iż zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników, których danymi administruje, innym firmom w celu prawidłowego wykonania przez te firmy czynności związanych z administracją, udostępnianiem oraz utrzymywaniem Aplikacji, a także z dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Uprawnienia Użytkownika

Użytkownikom przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które ich dotyczą, zawartych w zbiorach danych Usługodawcy. Jest to zwłaszcza prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Użytkownikowi przysługuje prawo zakończenia w każdej chwili korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym. Użytkownicy mogą również skontaktować się z Usługodawcą w celu wykonania przysługującego im prawa dostępu, modyfikacji i usunięcia danych bądź w celu sprzeciwienia się ich przetwarzaniu, za pośrednictwem Danych Kontaktowych Usługodawcy zawartych w regulaminie Aplikacji, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: [email protected]

Dzienniki systemowe

To wewnętrzne dzienniki zdarzeń systemu Aplikacji, automatycznie zapisujące żądania systemu wysyłane, gdy Użytkownicy korzystają z Aplikacji. Dzienniki systemowe zawierają żądanie systemu wysłane przez Użytkownika, adres IP, datę i godzinę żądania.

Gromadzenie danych

Dane gromadzone w dziennikach systemowych są wykorzystywane przez Usługodawcę przez czas nieokreślony wyłącznie w celu administrowania Aplikacją. Nie są one przekazywane na rzecz podmiotów trzecich, z wyłączeniem okoliczności opisanych w niniejszym dokumencie.

W związku z korzystaniem z Aplikacji przez Użytkowników, w sposób automatyczny możemy zbierać i zapisywać w dziennikach systemowych szczegóły techniczne dotyczące sposobu korzystania z usług, przesłane przez Użytkownika żądania związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, adres IP oraz dane techniczne o działaniu Aplikacji w związku z czynnościami dokonywanymi przez Użytkownika, w szczególności informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Możemy również zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Użytkownika.

Dane zgromadzone przez Aplikację przechowywane są na zewnętrznych bezpiecznych i profesjonalnych serwerach, na podstawie umów zawartych przez Usługodawcę. Usługodawca dochowuje należytych środków ostrożności, celem zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem. Do przetwarzania danych Użytkowników Aplikacji uprawnieni są wyłącznie sami Użytkownicy, Usługodawca.

Inne

Usługodawca zastrzega prawo do zmiany Polityki prywatności.

PODEJMIJ Z NAMI WSPÓŁPRACĘ
Przygotowaliśmy specjalną Ofertę aplikacji do powiadomień dla Gmin oraz przedsiębiorstw komunalnych
Formularz kontaktowyMożesz także napisać do nas w sprawach współpracy
bezpośrednio na adres e-mail:


[email protected]

Odpowiemy najszybciej jak to tylko jest możliwe!